Regulamin

REGULAMIN USŁUG UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE E-KIEROWCA.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu e-kierowca, zwanego dalej Sklepem, umieszczonego na witrynie internetowej http://sklep.e-kierowca.pl jest e-kierowca Sp. z o. o.  sp. k. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łady 14a; NIP 852-25-88-278; REGON 320996032; KRS 0000385224; organ rejestrowy: Sąd Rejonowy-Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


2. Obsługującym zamówienie Klienta jest podmiot realizujący zamówienie na Produkt w Sklepie będący stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figurujący na fakturze jako sprzedawca zamówionych Produktów. Informacje o Obsługującym będą każdorazowo podawane na stronie Sklepu, na której Klientowi przedstawiany będzie rachunek. Klient otrzymuje potwierdzeniena piśmie informacji, o których mowa powyżej, najpóźniej w momencie dostawy Produktu dokumentowanej fakturą.

3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie.

4. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Oferta Sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I FORMY POTWIERDZEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.


2. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Obsługujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Obsługujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenia zamówienia.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

5. Jeśli Klient nie potwierdzi zamówienie w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

 

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI

1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej.

2. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres podany w formularzu zamówień, a w przypadku jeśli Klient wybrał opcję odbioru osobistego wydawane są wyłącznie z magazynu zlokalizowanego w:
ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, Zachodniopomorskie.

3. Rozliczenie transakcji może nastąpić gotówką przy odbiorze Produktu

4. Pieniądze za zakupione Produkty, po uprzednim pokwitowaniu jego odbioru, należy przekazać upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej.

5. Koszt dostawy wynosi 15 zł brutto i jest w całości pokrywany przez Klienta. Wysokość kosztów dostawy może ulegać zmianie o czym Klienci będą na bieżąco informowani poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia.

6. W przypadku zamówień przekraczających wartość 250 zł brutto koszty przesyłki pokrywa Obsługujący.

 

IV. REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad, w szczególności jeżeli sprzedana rzecz:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. W przypadku zaistnienia podstaw do reklamacji, Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres sklepu:

e-kierowca sp. z o.o. sp. k.
ul. Łady 14a
71-605 Szczecin

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną reklamację ze wskazaniem sposób jej załatwienia, jeżeli jest to możliwe uzupełnioną o dokumentację fotograficzną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osoba fizyczna, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, zwana dalej konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od doręczenia towarów.

2. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy Konsument kupił:

  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Konsument powinien odesłać otrzymane towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, e-kierowca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VI.DANE OSOBOWE I PRZESYŁANIE ELEKTRONICZNIE NIEZAMÓWIONYCH
INFORMACJI HANDLOWYCH.

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient zachowuje prawo do poprawiania oraz usunięcia swoich danych z bazy w dowolnym momencie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

2.  Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu kupujący ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, jest sąd właściwy dla siedziby e-kierowca Sp. z o. o.  sp. k..

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.


Załącznik